Secret Must logo

Προσλήψεις στο δημόσιο ΑΜΕΑ και άλλων ειδικών κατηγοριών

Προσλήψεις στο δημόσιο ΑΜΕΑ και άλλων ειδικών κατηγοριών Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία αλλά και άλλων ειδικών κατηγοριών στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ ορίστηκαν τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά, που χρειάζεται να προσκομίζουν οι υποψήφιοι για διορισμό στις αρμόδιιες υπηρεσίες. Με την Υπουργική Απόφαση η οποία υπεγράφη την Παρασκευή από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, προσδιορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά για την κάλυψη προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από υποψηφίους προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Αφορά σε υποψήφιους οκτώ ειδικών κατηγοριών που είναι οι εξής:

-Παλιννοστούντες Πόντιοι ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 (Α΄24)

-Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων

-Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων

  • Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους
  • Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%)
  • Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης

-Τυφλοί τηλεφωνητές

  • Δικηγόροι με αναπηρία

Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση εκδίδεται κατ΄εφαρμογή του αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του αρ. 25 του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας (ν.4440/2016) -αφορά στην ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
Με το νέο θεσμικό ενισχύονται οι προσλήψεις ανθρώπων με αναπηρία και των μελών οικογενειών που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία.
Ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό τουλάχιστον, σύμφωνα με τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα, ποσοστό 5% των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτονται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Πέρα από πιστοποιητικά ΚΕΠΑ και Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών προβλέπεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου , από το οποίο θα προκύπτει ο αριθμός των μελών της οικογένειας του ατόμου με αναπηρία από το οποίο ο υποψήφιος αντλεί προστασία.
Από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων καλύπτεται ποσοστό 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων και από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών.περαιτέρω ποσοστό 10% των θέσεων.
Σημειώνεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και οι φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν:

-στο 80% των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης δημόσιας αρχής,

  • έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας
    50% τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε δικηγόρους.

Πηγή: tovima.gr

 

Σας άρεσε; κάντε like για να ξέρουμε τι θέματα σας αρέσουν!

Facebook Comments

About the Author

Related Posts

Leave a Reply

*

Could not authenticate you.